การประชุมร่วมกันของสมาฅนยองและสมาคมชาวยอง ที่ลำพูน  เมษายน 2356
 
ฅนยองกับการตั้งถิ่นฐานในล้านนา

หัวเมืองต่างๆในล้านนา ดังเช่นเมืองลำพูนได้ฟื้นฟูและจัดตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ.2348 หลังจากได้รับความเสียหายจาก
สงครามและการยึดครองของพม่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2100-2325 โดยโดยในปี พ.ศ.2347-2348 พระเจ้ากาวิละและญาติพี่น้องได้
ดำเนินนโยบายกวาดต้อนรวบรวมและอพยพผู้คนโดยวิธีการต่างๆ จากหัวเมืองทางตอนบน เช่น เมืองยอง เมืองยู้ เมืองหลวย
เชียงตุง เมืองวะ เมืองเลน เมืองพะยากและสิบสองพันนาเข้ามาตั้งถิ่นฐานในล้านนา โดยมีผู้คนจากเมืองยองเป็นคนส่วนใหญ่
พระเจ้ากาวิละให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำพูน เพื่อให้เมืองลำพูนมีความมั่นคงด้านกำลังคน และสนับสนุนเชียงใหม่และ
เมืองอื่นในล้านนาในยามที่บ้านเมืองมีศึกสงคราม หัวเมืองต่างในล้านนา เช่น เมืองลำพูน เมืองเชียงใหม่และเมืองลำปาง
จึงมีจำนวนไพร่พลเมืองเพิ่มขึ้น ต่อมาชุมชนต่างๆ ของฅนยอง ได้กระจายขยายตัวออกไปในพื้นที่ต่างๆ และมีการปรับตัว
ผสมกลมกลืนกับสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมกับผู้คนกลุ่มต่างๆที่อยู่ร่วมกันในล้านนา
 
ที่มา : ฅนยองย้ายแผ่นดิน. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(พิมพ์ครั้งที่ 2). 2540.
 
 
ใบสมัครสมาชิกสมาคมคนยอง